FANDOM


Der Info Club ist ein geheimer Club, in den niemand reinkommen kann.

MitgliederBearbeiten

Aussehen Bearbeiten

Der Raum ist komplett dunkel. Man sieht nur Info-chan, wie sie vor mehreren Bildschirmen sitzt.
InfoClub

Reaktion Bearbeiten

"I know you're there. Run along now. There's nothing for you to see here."

"Ich weiß das du da bist. Geh jetzt. Es gibt hier nichts für dich zu sehen."

- Info-Chan, nachdem man eine Weile durch das Fenster geschaut hat -

Trivia Bearbeiten

  • Früher gab es einen Bug, in dem eine Brille auf dem Boden lag, dieser wurde im 17. März 2016 Build behoben.
Liste der Klubs und ihrer Mitglieder
Kunstklub Geiju Tsuka
Kochklub (Amai Odayaka) - Yui Rio - Yuna Hina - Koharu Hinata - Mei Mio - Saki Miyu - Kokona Haruka
Theaterklub (Kizana Sunobu)
Videospielklub Gema Taku - Pippi Osu - Ryuto Ippongo - Midori Gurin - Mai Waifu
Infoklub Info-Chan
Musikklub Miyuji Shan
Kampfsportklub Budo Masuta - Juku Ren - Shima Shita - Mina Rai - Sho Kunin
Okkultklub (Oka Ruto) - Shin Higaku - Chojo Tekina - Daku Atsu - Kokuma Jutsu - Supana Churu
Fotografieklub Fureddo Jonzu - Rojasu Norubiru - Sukubi Dubidu - Dafuni Bureiku - Beruma Dinkuri
Wissenschaftsklub Kaga Kusha - Yaku Zaishi - Meka Nikaru - Horo Guramo - Homu Kurusu
Sportklub (Asu Rito)
Schülervertretung (Megami Saikou) - Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi
Delinquents (Osoro Shidesu) - Umeji Kizuguchi - Hokuto Furukizu - Gaku Hikitsuri - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato