FANDOM


Der Kampfsport Klub ist ein Klub im Yandere Simulator. Der Klubleiter ist Budo Masuta.

Martial Arts Clubroom

AussehenBearbeiten

Der Kampfsportclub hat ein dunkleres Design als die anderen Räume der Akademi High School. Am Boden sind ein paar dunkelgrüne Yogamatten ausgelegt und zwischen den Fenstern befindet sich eine Umkleidekabine.

MitgliedBearbeiten

Mitglied werdenBearbeiten

Wenn man Mitglied werden will, geht man nach der Schule zu Budo und beantragt eine Mitgliedschaft. Wenn man dann Mitglied ist, trägt man ein weißes Bandana.

Bandana

AustrittBearbeiten

Man kann austreten, indem man Budo die Mitgliedschaft im Gespräch kündigt.

MitgliederBearbeiten

Trivia Bearbeiten

Liste der Klubs und ihrer Mitglieder
Kunstklub Geiju Tsuka
Kochklub (Amai Odayaka) - Yui Rio - Yuna Hina - Koharu Hinata - Mei Mio - Saki Miyu - Kokona Haruka
Theaterklub (Kizana Sunobu)
Videospielklub Gema Taku - Pippi Osu - Ryuto Ippongo - Midori Gurin - Mai Waifu
Infoklub Info-Chan
Musikklub Miyuji Shan
Kampfsportklub Budo Masuta - Juku Ren - Shima Shita - Mina Rai - Sho Kunin
Okkultklub (Oka Ruto) - Shin Higaku - Chojo Tekina - Daku Atsu - Kokuma Jutsu - Supana Churu
Fotografieklub Fureddo Jonzu - Rojasu Norubiru - Sukubi Dubidu - Dafuni Bureiku - Beruma Dinkuri
Wissenschaftsklub Kaga Kusha - Yaku Zaishi - Meka Nikaru - Horo Guramo - Homu Kurusu
Sportklub (Asu Rito)
Schülervertretung (Megami Saikou) - Kuroko Kamenaga - Akane Toriyasu - Aoi Ryugoku - Shiromi Torayoshi
Delinquents (Osoro Shidesu) - Umeji Kizuguchi - Hokuto Furukizu - Gaku Hikitsuri - Dairoku Surikizu - Hayanari Tsumeato